Toestemmingsverklaring deelname verkennend onderzoek zelfhulp app G-Moji

Spirit jeugd en opvoedhulp en de Bascule kinder- en jeugdpsychiatrie zijn actief op het gebied van het bieden van hulpverlening aan jongeren. Ter ondersteuning van hun diensten willen zij een op maat gemaakte app, genaamd G-Moji, met de Universiteit van Amsterdam (hierna: “UvA”) onderzoeken en ontwikkelen. Door gebruik te maken van de G-Moji App worden persoonsgegevens verwerkt. De UvA hecht veel waarde aan het waarborgen van je recht op privacy bij het gebruik van de G-Moji app. Je persoonsgegevens worden bij gebruik van de G-Moji app door de UvA in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschemring (AVG) verwerkt. In dit document leggen je uit welke gegevens wij van je verwerken en wat we met deze gegevens doen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?
 2. Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens?
 3. Samenwerking met derden/delen van gegevens met derden;
 4. Beveiliging van de gegevens;
 5. Wat doen we met je gegevens?
 6. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 7. Wijzigingen;
 8. Vragen?

1. Welke persoonsgegevens ontvangen wij van je?
Als je gebruikt maakt van de G-Moji-app verwerken wij de volgende gegevens van je:

 1. Naam;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Leeftijdsindicatie; (we leggen alleen vast dat je in de doelgroep 16-24 valt)
 5. Gegevens over het gebruik van je mobiele telefoon, waaronder:
  1. gegevens van de versnellingsmeter (deze meet het aantal stappen en de verschillende activiteiten op de telefoon);
  2. je interactie met de telefoon (zoals het ontgrendelen van het scherm, welke apps je opent, gegevens over gevoerde telefoongesprekken (uitsluitend aantal en datum) en verzonden sms berichten (uitsluitend aantal en datum, niet de inhoud); en
  3. ruwe schatting over je locatie (verkregen via netwerkpalen, en WiFi,;
 6. De door jou geselecteerde emoji’s;
 7. Cookies van websites, waaronder het apparaat ID, netwerktoegang, opslag- en batterij-informatie, IP-adressen, informatie over identificatie van de gebruikte internetbrowsers en website tags.
 8. Informatie uit gedragsvragenlijsten.

De UvA benadrukt dat al jouw verwerkte informatie versleuteld en beveiligd wordt opgeslagen. De informatie wordt opgeslagen in een voor mensen niet leesbare bestandsvorm, hierdoor is de UvA ook niet in staat om bijvoorbeeld de inhoud van de door jou gevoerde berichten op je telefoon in te zien. Ook de gegevens van mensen met wie je via je telefoon contact hebt gehad zijn niet zichtbaar voor de UvA of haar partners. Verder wordt geen content verzameld: de UvA heeft bijvoorbeeld geen inzage in door jou verstuurde bestanden of de door u geopende websites.

2. Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doelstellingen:

 • De G-Moji app heeft op dit moment als doel om aan de hand van de data die de app genereert te onderzoeken of we jongeren feedback kunnen geven over hun mentale welbevinden. Er wordt door middel van de G-Moji app wetenschappelijk onderzocht of aan de hand van smartphone gebruik een wijziging in mentale welbevinden kan worden voorspeld. Zo wordt bijvoorbeeld getracht aan de hand van fysieke activiteiten in combinatie met activiteit op de telefoon en slaap ritme, te voorspellen of dat invloed heeft op mentaal welbevinden.
 • De gegevens die met de G-Moji app worden vastgelegd wordt door de UvA op anonieme basis geanalyseerd. Die uitkomsten worden vervolgens geïnterpreteerd
 • Verwerking van je gegevens (op anonieme basis) is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op onderzoek naar de vraag of met behulp van gegevens over smartphone gebruik voorspellingen kunnen worden gedaan over het mentale welbevinden van een individu en daarmee dus ook over de vraag of aan de hand van concrete gedragingen een wijziging in mentaal welbevinden kan worden voorspeld. Dit soort onderzoeken worden alleen aan de hand van anonieme gegevens uitgevoerd.
 • De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers worden gebruikt voor nadere analyse en voor eventuele publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Bij publicatie wordt geen gebruik gemaakt van je persoonsgegevens en blijft je de anonimiteit gewaarborgd.
 • De UvA verwerkt de voorgaande gegevens ook om de G-Moji app waar nodig te verbeteren. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om technische problemen op te sporen en te verhelpen.
 • De UvA kan de verzamelde gegevens verwerken, bijvoorbeeld om fraude, misbruik, illegaal gebruik te detecteren of te voorkomen.
 • Indien er sprake is van een wettelijke verplichting, kan de UvA genoodzaakt zijn om de gegevens te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden (anders dan de derden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit document). Dit zijn uitzonderlijke gevallen die enkel plaatsvinden als er sprake is van een gerechtelijk bevel, een verzoek van de overheid of om aan andere wet- en regelgeving te kunnen voldoen.
 • Gedurende het onderzoek houden we je op de hoogte via e-mailnieuwsbrieven, hiervoor kun je je altijd afmelden.

3. Samenwerking met derden/delen van gegevens
De persoonsgegevens en informatie die de UvA door middel van het gebruik van de G-Moji App ontvangt, delen zij – anoniem – met de volgende samenwerkingspartners:

 • Datapunt Amsterdam zal de datahosting van de verzamelde gegevens voor haar rekening nemen, hier is een verwerkersovereenkomst voor opgesteld;
 • Onderzoekers van de Vrije Universiteit, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Universidad Politecnica in Madrid zullen de verzamelde en geanalyseerde gegevens op anonieme basis interpreteren om zo interventiemogelijkheden voor te kunnen stellen, hier is een verwerkersovereenkomst voor opgesteld;
 • De instellingen Spirit en de Bascule zullen op basis van de uitkomsten van de verzamelde en geanalyseerd gegevens interventiemogelijkheden ontwerpen voor toekomstige gebruikers van de app.

4. Toestemming verwerking en doorgifte persoonsgegevens
De UvA vraagt voorafgaand aan de verwerking uw toestemming voor de volgende onderwerpen:

 • Hoewel verwerking van voornoemde persoonsgegevens noodzakelijk is om door de G-Moji app geboden functionaliteit aan te kunnen bieden, wordt aan iedere gebruiker van de G-moji app uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens gevraagd, nu mede gelet op de doeleinden van de G-Moji app, persoonsgegevens worden verwerkt die over je mentale welbevinden gaan.
 • Als je minderjarig en jonger dan 12 jaar bent, is in de plaats van je toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger vereist. Als je tussen de 12 en 16 bent dienen jij en je wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen, boven de 16 kunt je zelf toestemming verlenen, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld curatorschap.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens

De UvA en haar samenwerkingspartners dragen er zorg voor dat je persoonsgegevens op een adequate en passende wijze worden beveiligd. Ten aanzien van alle opgeslagen persoonsgegevens geldt dat deze door de UvA onder een andere naam worden opgeslagen (pseudoniem) en alleen anoniem met anderen worden gedeeld, zodat deze persoonsgegevens niet naar je zijn te herleiden.

6. Wat doet de UvA met uw gegevens?

De UvA gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals hierboven is omschreven. Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel, zullen de tot jou herleidbare gegevens vernietigd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

7. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

Je kunt je toestemming altijd intrekken. Het gevolg daarvan is wel dat de G-Moji app niet meer gebruikt kan worden, nu het primaire doel van de app is gericht op het helpen van jou en je zorgverlener om inzicht te krijgen in het gebruik van de mobiele telefoon ten behoeve van de zorgverlening.

Je kunt de UvA met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die zij van je heeft. Je kunt hen verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Hiervoor kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Levi van Dam (l.vandam@uva.nl). De UvA zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

8. Wijzigingen

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door de UvA gewijzigd worden. Deze wijziging zal in de G-Moji app worden gecommuniceerd, waarna wederom de toestemming van je wordt gevraagd om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

9. Heb je nog meer vragen?

Mocht je verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je deze vragen stellen aan de verantwoordelijke onderzoeker Dr. L. van Dam, l.vandam@uva.nl, 06-53823013.  Voor eventuele klachten over dit onderzoek kun je je wenden tot het lid van de Commissie Ethiek van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, mw. dr. Henny Bos, tel. 020-5251206, e-mail H.M.W.Bos@uva.nl, Nieuwe Achtergracht 127, Postbus 15780, 1001 NG Amsterdam.

Versie : 3 april 2020